• Sportski klub osoba sa invaliditetom sa Vama od 1999. godine.

Poziv za skupštinu

STONOTENISKI KLUB INVALIDA „SPIN“

Novi Sad – Ložionička 9

Broj: 10

Dana: 30. 01.2017.

Pozivamo Vas da prisustvujete Izbornoj sednici Skupštine Kluba, koj će se održati

9-og februara 2017 godine.

Sednica će se održati u Novom Sadu, na SPENS-u /GRADSKA KAFANA/ sa početkom u 12 časova.

D N E V N I R E D:

1. Izbor Radnih tela:

– Radno predsedništvo,

– Verifikaciona komisija,

– Zapisničar i dva overivača zapisnika,

2.Izveštaj Verifikacione komisije,

3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,

4. Usvajanje Statut SK OSI „SPIN“,

5 .Usvajanje Poslovnika o radu

6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Kluba za 2016 godine,

7. Razmatranje i usvajanje Zapisnika Nadzornog odbora Kluba za 2016 godinu,

8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o materijalno finansijskom poslovanju Kluba za 2016 godinu,

9. Razmatranje i usvajanje Programa rada i Finansijkog plana za 2017 godinu,

10. Izbor:

– Predsednika Skupštine,

– Predsednika Kluba,

– Sekretara Kluba,

– Sportskog direktora,

– članova Upravnog odbora,

– članova Nadzornog odbor i

– Blagajnika

11.Donošenje odluke o visini članarine Kluba za 2017 godinu,

12.Pitanja i predlozi.

Molimo Vas da sednici prisutvujete, a u slučaju sprečenosti obavestite Iliju Đurašinović, na telefon 064/28-26-225, ili Dragana Bunčića na telefon 063/112-61-91.

S poštovanjem.

Predsednik Kluba:

Ilija Đurašinović

STKI Spin Novi Sad

Paraolimpijski, svetski i evropski šampioni Priključi se!

Scroll to top