• Sportski klub osoba sa invaliditetom sa Vama od 1999. godine.

Ubovic Biljana

Moje ime je Biljana Ubović. Rođena sam 15. Januara 1977. godine u Bačkoj Palanci. Osnovnu školu završila sam u Mladenovu, a srednju Poljoprivrednu školu u Iloku, u Republici Hrvatskoj.  Nakon završene srednje škole, upisala sam studije na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Međutim , ubrzo sam prekinula studije jer sam shvatila da su moja interesovanja drugacija od svega onoga što je nudio fakultet koji sam upisala.
U noći dočeka nove 2001. godine, vraćajući se iz Novog Sada, doživela sam tešku saobraćajnu nesreću. Tada sam zadobila povredu kičme u nivou  TH12 – L1. Period neposredno nakon nesreće i u toku oporavka bio je vrlo težek i za mene i za moju porodicu. Na sreću, zahvaljujući neizmernoj ljubavi i podršci moje porodice i prijatelja, iz svega sam izašla mnogo hrabrija, jača i upornija nego ranije.  Nakon svega smatram da svaki čovek koji ima neke zdravstvene probleme, ne sme nikako da klone duhom već treba svakodnevno da se trudi da te probleme savlada i da svoja interesovanja usmeri na stvari koje će očvrsnuti njegov duh i vratiti mu volju i veru u bolje sutra.
Jedan od načina na koji ja to činim je bavljenje sportom. Sport mene čini srećnijom i zadovoljnijom osobom, a to je više od pola puta do dobrog mentalnog i fizičkog zdravlja.
Trenutno živim u Novom Sadu , i od oktobra 2008. godine treniram stoni tenis u stonoteniskom klubu „Spin“ iz Novog Sada.  Redovno odlazim na treninge. Početnik sam u ovom prelepom sportu i zaista se trudim da svu svoju pažnju usmerim na treninge, jer osećam veliku želju i volju da napredujem u ovom sportu.
A kako je sve počelo? Tog 15. Oktobra 2008. ( neposredno posle paraolimpijskih igara u Pekingu)prvi put sam, sa svojom klupskom prijateljicom Borislavom Perić – Ranković, otišla na trening stonog tenisa. Tada još uvek nisam slutila da ću se ozbiljno posvetiti stonom tenisu. Na samom početku, trenirala sam 3 puta nedeljno, da bi već nakon zimske pauze 16. Januara 2009. Na nagovor Zlatka Keslera počela da treniram 5 puta nedeljno, a ubrzo za tim i 2 puta dnevno. Naravno da na početku nije bilo lako. Bilo je teško navići organizam na toliki napor. Ipak, najteže se bilo navici na rad, red i besprekornu disciplinu na koju su naviknuti samo vrhunski sportisti. Već u aprilu mesecu 2009. Godine otišla sam na svoj prvi turnir u Beograd i od tada redovno učestvujem na svim domaćim turnirima.
Najzapaženiji rezultat koji sam postigla do sada je ekipna pobeda na državnom prvenstvu 2011. I 2012. Godine, koju sam ostvarila zajedno sa Borislavom Perić – Ranković i Nadom Matić. A moja prva pojedinačana medalja je bronzana medalja koju sam osvojila na turniru „ Dan Nezaborava“ 2013. U Smederevu. Taj 15. maj će za mene uvek ostati dan nezaborava jer sam osvojila svoju prvu medalju na domaćim turnirima. Predamnom je i dalje veliki rad i još veći ciljevi.Idemo dalje…
Redovno učestvujem i na pokrajinskim i republičkim igrama u okviru udruženja paraplegičara i kvadriplegičara Novog Sada. Zajedno sa Borislavom Perić – Ranković za naše udruženje osvajala sam prvo mesto, ne samo u stonom tenisu, već i u atletici. Pored nas dve za Novosadsko Udruženje takmiče se i Ljiljana Grujić, Branka Nedović i Biljana Franić.
Ovu sezonu započela sam na pripremama reprezentacije Srbije u Slovačkoj, u gradiću Handlova, na poziv selektora Zlatka Keslera. I dok se reprezentacija Srbije priprema za Evropsko  prvenstvo u Italiji, ja punom parom radim na pripremama za moj prvi svetki kup koji će se održati u Republici Češkoj u Ostravi početkom septembra meseca.
Želela bih da poručim svim ljudima koji žive sa problemom kakav je moj ili sličnim problemima, da se uključe u neki sportski klub ili organizaciju shodno svojim afinitetima i na taj način  svoj život učine lepšim, lakšim, sadržajnijim i kvalitetnijim.
Pored stonog tenisa i profesionalnih obaveza koje svakodnevno imam, u slobodno vreme volim da se bavim i raznim drugim stvarima. Trudim se da što češće pročita neku dobru knjigu, pogledam film, odem u bioskop ili na koncert. Na sreću, Novi Sad zaista nudi mnoge kulturne sadržaje, svaka osoba može da popuni svoje slobodno vreme na način na koji najviše voli. Takođe mnogo uživam u prirodi i svemu onome što nam ona nudi. Priroda nam okrepljuje i duh i telo. U slobodno vreme, bavim se hortikulturom a moja velika ljubav je i pejzažna arhitektura. Sanjam da jednog dana imam svoj vrt iz snova u kome ću moći da uživam. Planiram da, uz pomoć mojih roditelja, u dvorištu porodične kuće u Mladenovu, na placu od nekoliko ari, napravim mali ali savršen vrt, uređen poput Bodnant vrta u Walesu. Neki od radova su već počeli. Planiram da vrt poseduje malo jezero kao i cveće i nisko rastinje iz celog sveta. Moj mali hobi, prikupljanje kamenčića iz svih krajeva gde sam bila, takođe će pronašao svoje mesto u vrtu.Moje najdraže kamenje je svakako ono iz sela Stekerovci, nadomak Glamoča, gde je rođen moj deda, zatim kamenje iz Pule, Crne Gore, sa Zlatibora, Zlatar planine, Fruške gore…neko staro i preko dvadeset godina.
To sam ja…Borac, sportista, ljubitelj prirode, a pre svega osoba vedrog i jakog duha..Vedar duh nas nosi napred i gura nas u bolje sutra!!!

Ubovic Biljana

Biljana Ubovic was born on January  15, 1977 in Backa Palanka. She finished primary school  in Mladenovo, a secondary agricultural school in Ilok, Croatia. After high school, she enrolled at the Faculty of Agriculture in Novi Sad.  However, she soon dropped out of the faculty, because she had realized that her interests  were different from everything that was offered on college she enrolled.

On the New Year’s Eve in 2001. on return from Novi Sad, she experienced a serious car accident. She suffered spinal injuries in the level of TH-12-L1. The period after the accident was very  stressful  for her and her family. Fortunately, thanks to the immense love and support of her family and friends, she become a lot braver, stronger and more persistent  than she was before. After all, she believes that every man with health problem, must not become discouraged, but should try to overcome own problem on a daily basis and to focus on things that will harden his spirit and make him believe in better days. For her, one of the ways to do so was sport. It makes her happier and more satisfied person and she believes that is more than  half way to good mental and physical health.  She currently lives in Novi Sad.  Since October 2008.,she has been practicing table tennis for the club of people with disabilities “SPIN” from Novi Sad.  She is a beginner in this beautiful sport and she is trying to focus all her attention on training, because she feels strong desire and willingness to progress in this sport.

And how did it all begin? That October 15th in 2008. ( immediately after the Paralympic Games in Beijing), for the first time she went to the training table tennis with her club friend Borislava Peric- Rankovic. She did not have a plan to be seriously committed to table tennis. At the beginning, she trained three times a week, and after a winter break, on January 16th 2009. she began to train five times a week, and soon after that even two times a day. At the beginning it was hard for her to get used to that effort. However, the most difficult was to get used to work, order and impeccable discipline,to which they are accustomed only top athletes. In April 2009. she went on her first tournament in Belgrade and since then she has been regularly taking part in all domestic tournaments.

The most notable result that she has achieved so far was a team win on the state championship in 2011. and 2012., which she made ​​along with Borislava Peric – Rankovic and Nada Matic.  First individual medal was a bronze medal she won on the tournament , ” Memorable day  ” 2013th in Smederevo, and it  was her first medal in national tournaments.  In front of her is still a lot of work and even higher goals. So, let’s go. …
She regularly  participate in provincial and national games in the Association of paraplegics and quadriplegics of Novi Sad. Together with Borislava Peric – Rankovic  she won first place , not only in table tennis , but also in athletics. Besides the two of them in Novi Sad Association compete  Ljiljana Grujic, Branko Nedović and Biljana Franic .
This season she  started with preparations  in Slovakia, in the town of Handlova , at the invitation of coach Zlatko Kesler . And while the Serbian national team was preparing for the European Championships in Italy , she  was working  in full speed ahead on the preparations for her  first World Cup to be held in the Czech Republic in Ostrava in early September.
She would like to tell all the people who live with the problem similar to hers  , to engage in a sport club or organization according to their preferences and thus their life would be  more beautiful , easier, more meaningful and better .
In addition to table tennis and professional obligations that she has every day , in her spare time she  likes to do  various other things . She tries to read as often as a good book , see a movie , go to a movie or a concert. Fortunately , Novi Sad indeed offers many cultural programs , each person can fill its free time in the way it  prefers . She also enjoys  the outdoors and all that it offers . Nature has invigorates both mind and body . In her  spare time , she does  horticulture and her  great love also is the landscaping . She  dreams  to one day has her  own garden of dreams in which she  will be able to enjoy . She has a plan to, with the help of her  parents , make a small but perfect garden in the family house in Mladenovo. There  is a plot of several acres, and she would like to arrange it as Bodnant Gardens in Wales. Some of the works have already started . She  plans  to garden has a small lake and flowers and undergrowth from around the world . Her little hobby , collecting stones from all over where she has been , it will also find its place in the garden. Her  favorite stones is certainly the one from  the village Stekerovci , near Glamoc , where her  grandfather was born,  then stones from Pula , Montenegro, from Zlatibor , Zlatar , Fruska gora … some old and over twenty years .
That’s her … fighting , sports , nature lover , especially one bright and strong spirit .. Clear spirit carries us forward , pushing us to a better tomorrow !

 

STKI Spin Novi Sad

Paraolimpijski, svetski i evropski šampioni Priključi se!

Scroll to top